Forretningsbetingelser for totalentreprise.

Seneste opdateret April 2024

1.0 Aftalegrundlaget

Projektet udføres på grundlag af Almindelige betingelser for hovedentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18) med tillæg af de ændringer og tilføjelser, der fremgår af Tilbuddet og nærværende forretningsbetingelser.

2.0 Arbejderne og Projektet

Projektet projekteres og udføres i totalentreprise og omfatter nødvendige ydelser og leverancer, herunder sædvanlige biydelser til færdiggørelsen af entreprisen som beskrevet I Tilbuddet.

A/S A.P.Botved indestår ikke for eventuelle merydelser, som måtte vise sig nødvendige for udførelsen og som ikke kunne havet været forudset og indeholdt i Tilbuddet.

A/S A.P.Botved påtager sig det ubetingede ansvar for at arbejdet udføres fagmæssigt korrekt og i overensstemmelse med god projekteringsskik.

2.1 Projektering og myndighedsbehandling

A/S A.P.Botved udarbejder nødvendige tegninger og statiske beregninger af Projektet til brug for myndighedsbehandling hos de kommunale bygningsmyndigheder.

Statiske beregninger og tegninger udarbejdes på baggrund af Bygherrens ønsker, herunder et eventuelt skriftligt oplæg udarbejdet af Bygherren, samt på baggrund af A/S A.P.Botved´s besigtigelser.

A/S A.P.Botved påtager sig ikke ansvaret for, at Projektet kan godkendes af de kommunale myndigheder.

Såfremt Bygherren måtte stille krav om ændring i Projektet, der medfører behov for udarbejdelse af nye statiske beregninger og tilhørende tegningsmateriale, er dette ikke inkluderet i entreprisesummen.

Såfremt byggetilladelse ikke opnås, betaler Bygherren alene for arbejde udført i forbindelse med projektering, myndighedsansøgning samt byggesagsgebyr. 

A/S A.P.Botved tager forbehold for forsinkelse som følge af den kommunale myndighedsbehandling af Projektet samt eventuelle usædvanlige eller uforudsete forhold, som A/S A.P.Botved ikke kendte eller burde kende.

3.0 Sikkerhedsstillelse

Bygherren stiller ikke sikkerhed.

A/S A.P.Botved stiller sikkerhed i overensstemmelse med ABT 18 § 9, således at sikkerheden indtil aflevering svarer til 15 % af entreprisesummen uden moms i overensstemmelse med ABT 18 § 9, stk. 3.

4.0 Forsikring

Bygherren tegner kombineret entrepriseforsikring, herunder all-Risk forsikring, som dækker brand og stormskade samt enhver form for risikoforøgelse i forbindelse med byggeriet, f.eks. sammenstyrtning, frost, påkørsel, tyveri fra byggepladsen, hærværk m.v. A/S A.P.Botved og evt. underentreprenører skal medforsikres under denne police.

Bygherrens kombineret entrepriseforsikring skal minimum indeholde:

Personskadedækning: 10.000.000 DKK

Tingsskadedækning: 10.000.000 DKK

Selvrisiko (max): 10.000 DKK

Periode: Fra opstart til afrigning af byggeplads

A/S A.P.Botved har tegnet sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring i Topdanmark.

5.0 Tvister

ABT 18 kapitel J finder ikke anvendelse i forholdet mellem A/S A.P.Botved og Bygherren.

Enhver tvist, som A/S A.P.Botved og Bygherren ikke forinden ved forhandling kan nå til enighed om, skal afgøres ved søgsmål ved byretten i København som 1. instans og i henhold til dansk ret.

6.0 Øvrige forhold

Gennemføres Projektet ikke som et forenings-projekt, består der fortsat kun ét aftaleforhold mellem A/S A.P.Botved og bygherren, uanset at Bygherren består af en gruppe individuelle personer.

Denne gruppe af individuelle personer betragtes som Bygherren. Det betyder, at der hæftes personligt og solidarisk for Bygherrens forpligtelser under aftalen (selvskyldnerkaution).

Bygherren skal i disse tilfælde udpege en aftaleberettiget person eller en administrator, hvortil fakturering m.v. kan ske og aftaler i øvrigt indgås.

A/S A.P.Botved påtager sig ved den indgåede aftale alene én forpligtelse i forhold til Bygherren.

Bygherren indestår således for ethvert forhold mellem Bygherren og ejeren af ejendommen, hvorpå arbejdet skal udføres.

Enhver forpligtelse mellem ejendommens ejer og Bygherren, er A/S A.P.Botved uvedkommende. Det betyder at Bygherren, hvis denne ikke er den formelle ejer af ejendommen, skal sikre sig at alle forpligtelser i forhold til ejendommens formelle ejer overholde i forbindelse med gennemførelse af et elevatorprojekt.