Standardbetingelser for levering og montage af elevatorer og lifte

Seneste opdateret April 2024

1. Aftale


1.1 Såfremt ikke andet er skriftligt aftalt, gælder nærværende betingelser specielt for levering og montering af elevatorer og lifte. For forbehold, der i forbindelse med disse ydelser ikke reguleres af EFA-betingelserne, gælder: ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” (AB 18) eller ”Almindelige betingelser for totalentrepriser” (ABT 93).

1.2 Tilbuddet omfatter normalt det komplette anlæg i driftsklar stand udført i henhold til de på tilbudsdagen gældende love, bekendtgørelser og standarder for elevatorer og lifte.

1.3 En ordre fra køberen er først bindende for leverandøren, når den er skriftligt bekræftet af denne. Endvidere er leverandøren bundet, når køberen skriftligt har givet overensstemmende accept af et bindende, skriftligt tilbud.

1.4 Leverandøren påtager sig ansvar for de i aftalen fastsatte leveringsterminer, hvis grundlag er en af begge parter i fællesskab udarbejdet og godkendt arbejdsplan. Eventuelle nødvendige ændringer i
arbejdsplanen skal, for at være gyldige, godkendes af begge parter.

1.5. Forsikring

Det forudsættes, at leverandøren og dennes eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på den af bygherren tegnede brand- og stormskadeforsikring incl. dækning for glasskader. Leverandøren
forbeholder sig samme retsstilling ved offentlige bygherrers selvforsikring (AB 18, §11, stk. 1 og 2).

1.6. Dagbøder

Såfremt der aftales dagbøder, kan der ikke samtidigt ydes erstatning. Dagbøder regnes fra den dag leverancen skulle være færdigmeldt. Dagbøder eller erstatning (for dokumenteret tab) kan ikke overstige 7,5% af den del af købesummen, der dækker den del af leverancen, der ikke kan tages i brug
som forudsat i aftalen.

2. Ydelser uden for elevatorenterprisen

Følgende ydelser forudsættes udført, men er uden for elevatorenterprisen og hører til købers leverance og ansvarsområde. Det bemærkes dog, at ydelser og bestemmelser, der er klart specificerede i
udbudsmaterialet under elevator- eller lifteenterprisen, er omfattet, såfremt andet ikke direkte fremgår af leverandørens tilbud.

2.1. Bygningsarbejder

2.11 Alle bygningsberegninger, fremskaffelse af byggetilladelser inklusive statiske beregninger. Forespørgsler til myndigheder vedrørende fastlæggelse af bl.a. brandkrav.

2.12 Samtlige med elevatorens- eller liftens opstilling forbundne bygningsarbejder. Under dette hører: Levering af tør og rengjort skakt og evt. maskinrum, der skal have rimelige glatte og støvfrie overflader. Forsyning af evt. maskinrum med aflåselig, udadgående adgangsdør. Levering og anbringelse af løftekroge med nødvendig løftekapacitet i maskinrummets loft og/eller skaktens loft jfr. Leverandørens anvisninger. Skakttolerance ± 20 mm ud fra lodlinie – såfremt leverandørens tegninger ikke foreskriver andet. Ventilation af skakt og evt. maskinrum til det fri i henhold til bygningsreglementet. af huller, udsparinger og indstøbning af ankerskinner o.lign., som angivet på leverandørens tegninger. Tilstøbning inklusive forskalling/fugning ved udsparinger, huller, dørkarme, tilsætninger, trinskinner o.lign. Afsætning af gulvkoter (færdigt gulv) ved samtlige skaktdøre. Nødvendige fundamenter for spil, buffere o.lign.


2.13 Adgangsveje og -døre til skakt og maskinrum samt eventuelt rækværk i henhold til gældende bygningsreglement og elevator-/liftbekendtgørelser. Lovpligtige afspærringer af skaktåbningerne indtil leverandøren overtager disse ved montagens start.

2.14 Effektiv ventilation og opvarmning for under elevatorens eller liftens drift at kunne opretholde en maskinrumstemperatur på mellem +15° og +35°C, og en skakttemperatur fra +5° til +40°C.

2.15 Afdækning af elevatorens eller liftens dele ved slibning, f.eks. af terrazzo o.lign.

2.16 Færdigmaling.

2.17 Tør og aflæst oplagringsplads for materialer (30 kvm) i nærheden af
skakten.

2.18 Ved hydrauliske elevatorer/lifte desuden:
Merudgifter forårsaget af sten, kalk, flydesand, vand etc. ved evt. boring af
nedsætning af borerør. Lægning af evt. føringsrør eller opsætning af kabelbakker for slanger og
kabler iht. Leverandørens anvisning.

2.19 Sikring af uhindrede og tilstrækkeligt befæstede adgangsveje og standplads for mobilkran.

2.2 Elektriske installationer

2.21 Fremføring inden montagestart af den permanente elforsyning med 3 x 400/230 volt, 50 Hz vekselstrøm til og med gruppeafbryder med sikringer i maskinrum eller det af leverandøren anviste sted ved elevatorer eller lifte uden maskinrum. Desuden fremføring/etablering af evt. udligningsledning til
samme sted.

2.22 Forsyningsledninger inklusive leder for ekstrabeskyttelse for belysning i elevatorstol eller liftestol og skakt ført frem til maskinrum eller andet anvist sted og afsluttet med gruppeafbrydere og sikringer.

2.23 Lovpligtig belysning af adgangsveje til maskinrum.

2.24 Lovpligtig belysning i maskinrum samt et 230 volt udtag med jord inklusive afbryder.

2.25 Lovpligtig belysning inklusive eventuel afbryder med glimlampe ved hver skaktdør.

2.26 Etablering af tilstrækkelig elektricitetsforsyning og betaling af elektricitetsforbrug under montage til belysning montageværktøj, indkøring og skurvogn.

2.27 Etablering af telefonstik og telefonnr. i maskinrum eller andet anvist sted samt abonnement til leverandørens alarmcentral. Alle ledningsføringer udenfor skakt og maskinrum.

3. Lydforhold og elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

3.1 Da det er bygningskonstruktionerne, der er afgørende for at
Bygningsreglementets krav om max. støjniveau i omliggende rum kan
opfyldes, garanterer EFA’s medlemmer i stedet, at lydniveauet pr. elevator i
elevatorstolen ikke vil overstige 55 dBA målt 1 m over gulv, og 80 dBA i
maskinrummet målt 1 m fra drivaggregat.
Dette gælder dog ikke momentane lyde og ved flere drivaggregater i fælles
maskinrum.

3.2 Mht. elektromagnetisk kompatibilitet overholdes de europæiske
standarder EN 12015:1998 og EN 12016:1998.


4. Tegninger og tekniske bilag

4.1Køberen skal skriftligt godkende den af leverandøren udarbejdede
arrangementstegning. Godkendelsen gælder også stol-, dør- og
bygningsmål, placering af løftekroge samt el-mæssige forhold. Ved
stålskakter desuden godkendelse af forankringer og selve skaktudførelsen.
Køberen har ansvaret for, at bygningsmålene overholdes.

5. Montage og aflevering

5.1 Elevator- eller liftmontagen starter først, når bygningen er klar hertil, og
hele pkt. 2.1 og 2.2 er opfyldt. Stålskakter kan monteres forud efter
nærmere aftale.

5.2 Enhver montage forudsættes gennemført uhindret i ét stræk.

5.3 Såfremt ingen særlige aftaler er truffet, foregår montagen i den normale
arbejdstid.

5.4 Skulle den aftalte montagedato ændre sig, skal der gives besked herom
senest 8 uger før den aftalte montagedag.

5.5 Straks efter at elevator- eller liftmontagen er fuldført, og
elevatoren/liften er godkendt, skal afleveringsforretning foretages.

5.6 Er der ikke foretaget en afleveringsforretning maks. 10 dage efter
fuldførelse, overgår elevatoren/liften automatisk til bygherre som værende
fejlfri.

5.7 Hvor elevator- eller liftarbejdet vedrører flere byggeafsnit, forudsættes
disse afleveret hver for sig.

5.8 Uden for entreprisen er betaling for fælles oprydning, affaldssortering,
containerleje og for tømning, vagtordning og strømforbrug samt deltagelse i
fordeling af fælles byggepladsomkostninger.

6. Garanti

6.1 Garantiperioden er et år at regne fra elevatorens/liftens godkendelse
eller afleveringsdato, dog max. 18 mdr. for materialeleverancer.

6.2 ”Lovpligtigt Eftersyn” i garantiåret er omfattet af tilbuddet.

6.3 Garantiforpligtelsen bortfalder ved indgriben i anlægget af andre end
leverandøren i form af såvel reparation, eftersyn og vedligeholdelse, og
omfatter ikke misbrug og hærværk samt udskiftning af sliddele. Som
misbrug betragtes bl.a. at elevatoren eller liften – uden aftale med
leverandøren – henstår ubrugt i over 1 måned, samt at den benyttes i
byggeperioden, ud over hvad der er fastsat i udbudsmaterialet, eller hvad
der er særskilt aftalt.
der er fastsat i udbudsmaterialet, eller hvad der er særskilt aftalt.

7. Betalingsbetingelser

Betaling forudsættes, i henhold til AB 18, § 36, stk. 3, afviklet efter anførte
betalingsplan, der skal følge den ved ordreafgivelsen fastsatte tidsplan, hvor
prisen er baseret på kontant og rettidig betaling af følgende rater:
10% ved ordreafgivelse.
40% ved kundens godkendelse af tegninger.
40% ved materiellevering 7 dage før planlagt montage.
10 % ved færdigmelding fra Botved.

Botved forbeholder sig ret til straks at fakturere op til 100% af den aftalte købspris, såfremt Botved efter ansøgning til Tryggaranti modtager meddelelse om, at kunden ikke kan kreditforsikres, uanset begrundelsen herfor.

Botved forbeholder sig ret til at hæve prisen med et varsel på 14 dager over for kunden.Såfremt kunden ikke ønsker at acceptere prisforhøjelsen, er kunden berettiget til at hæve den del af leverancen, som prisforhøjelsen vedrører.

Merværdiafgift og evt. andre offentlige afgifter og gebyrer tillægges i
henhold til gældende bestemmelser.

Såfremt betaling ikke sker til den aftalte termin, tillægges rate- eller fakturabeløbet et rentetillæg, beregnet på basis af gældende lov om renter ved forsinket betaling. Rentetillægget regnes fra forfaldsdatoer.

Ved overskridelse af den i tilbuddet anførte fastprisperiode reguleres
entreprisesummen iht. dokumenterede merudgifter.

Betingelser – Version: Marts 2022