Lejebetingelser

1. Ejendomsret

A/S A.P. Botved (”Botved”) er indehaver af ejendomsretten til det lejede aktiv – herunder alle tilhørsdele. Lejers betaling af lejeydelsen indebærer ikke, at lejer bliver hel eller delvis ejer af det lejede.

Lejer er ikke berettiget til at sælge, pantsætte eller på anden vis disponere over det lejede aktiv og må ikke flytte aktivet fra det sted, hvor det ifølge aftalen med Botved er opsat. Botved er som ejer berettiget til at kræve det udlejede aktiv forevist som på stedet. Lejer må ikke uden Botveds skriftlige tilladelse sælge eller på anden måde overdrage rettighederne ifølge lejevilkårene til tredjemand.

2. Opsigelse af lejeaftale.

Aftalen kan tidligst opsiges med det varsel der fremgår af lejekontrakten. Botved har ret til at ophæve lejekontrakten skriftligt med 8 dages varsel, hvis kontraktens vilkår misligholdes. Hvis kontrakten opsiges, afmonterer Botved det lejede aktiv på adressen, hvor aktivet befinder sig. Hvis det lejede aktiv ikke behøver at blive afmonteret, skal det ved opsigelse afleveres af lejer selv på Botveds forretningsadresse.

3. Misligeholdelse

Botved kan skriftligt med 1 uges varsel opsige legeaftalen, såfremt; lejer efter påkrav ikke har betalt den forfaldne og opkrævede lejebetaling; lejer er gået konkurs og boet ikke inden 8 dage har stillet sikkerhed for lejebetalingerne fremad rettet; lejer har forsømt at forsikre det lejede aktiv, eller har misligholdt vilkårene i forsikringen; lejer har ikke overholdt vilkårene i punkt 1; lejer har overdraget rettighederne til det lejede til tredjemand uden Botveds samtykke; eller lejer nægter at give Botved adgang til at besigtige det lejede aktiv.

4. Ansvaret for det lejede aktiv

Lejer skal holde det lejede forsikret under hele lejeaftens løbetid. Det lejede skal forsikres for den fulde kontantværdi inklusive moms og evt. værdi af tilbehør. Forsikringen skal dække en fuld værdisikring af det lejede, så det lejede er forsikret i tilfælde af brand, hærværk og tyveri. Botved kan forlange dokumentation for, at det lejede er korrekt forsikret.

5. Produktansvar.

Botved er ansvarlig efter lov om produktsikkerhed.

Botved har produktansvar over for det lejede aktivs skadeforvoldelse på personer og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Botved sig intet produktansvar for det lejede aktiv.

6. Vedligeholdelse

I lejeperioden er Botved ansvarlig for general vedligeholdelse af det lejede. Lejer må ikke selv eller rekvirere 3. part til at reparere, af-/påmontere og/eller udskifte dele på det lejede. Der vil én gang årligt udføres servicetjek. Hvis det lejede ved tilbagelevering/afhentning skønnes at have været repareret, fået af-/påmonteret og/eller udskiftet dele af 3. part og/eller er blevet misligholdt, forbeholder Botved sig ret til at opkræve lejer for genetablering af hjælpemidlets standardfunktionalitet, -konfiguration og – kvalitet. Hvis det lejede bliver ødelagt (ud over almindelig påregnelig slitage), vil lejer blive opkrævet Botveds omkostning ved reparation.

7. Afgørelse af tvister

Nærværende lejebetingelser er underlagt dansk lov og værneting.

Ved tvister om lejeholdet imellem lejer og Botved skal disse afgøres ved Botveds værneting.

Version: Juni 2022.