Betingelser for vedligeholdelse og reparation

A/S A.P. Botveds almindelige betingelser for vedligeholdelse og reparation af maskiner samt andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr.

1. Anvendelse
A/S A.P. Botved omtales i det følgende som ”Botved”
Disse almindelige betingelser finder anvendelse for vedligeholdelse og reparation af maskiner samt andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr, som Botved leverer eller servicerer. Fravigelser fra betingelserne skal ske ved skriftlig aftale for at blive gældende.

2. Definitioner
I disse almindelige betingelser defineres følgende udtryk således:
Kontrakten er parternes skriftlige aftale om vedligeholdelse og/eller reparation af Udstyret samt alle kontraktbilag, herunder aftalte ændringer og tillæg.
Skriftlig Meddelelse er ethvert dokument, som er underskrevet af en af parterne, og som er kommet frem til en anden part, samt meddelelser, som er kommet frem til den anden part ved hjælp af brev, e-mail eller anden kommunikationsform, som parterne har aftalt. Indholdet i en mødeprotokol, som er underskrevet eller godkendt af begge parter, skal tillige anses som Skriftlig Meddelelse.
Udstyret er det anlæg, det maskineri, anden udrustning eller dele heraf, som ifølge Kontrakten skal vedligeholdes og/eller repareres.
Sliddele er dele, som i henhold til Kontrakten skal udskiftes som led i vedligeholdelsen. Kontrakten skal angive Sliddelene, og hvor ofte udskiftning skal ske.

3. Botved’s forpligtelse
Botved påtager sig at udføre vedligeholdelse og reparation af Udstyret i det omfang, det fremgår af Kontrakten.

4. Vedligeholdelse
Vedligeholdelse skal udføres på de tidspunkter eller med de intervaller, som angives i Kontrakten. Medmindre andet er aftalt, skal den omfatte:
– Tilstandskontrol
– Funktionskontrol
– Justeringer
– Levering og installation af Sliddele
– Rengøring og nødvendig smøring

5. Reparation
Reparation har til formål at afhjælpe funktionshindringer, som er opstået på Udstyret. Den skal efter kundens begæring påbegyndes inden for det tidsrum, som er angivet i Kontrakten eller snarest muligt. Medmindre andet er aftalt skal reparation omfatte:
– Fejlfinding
– Reparationsarbejde
– Levering og installation af reservedele
– Funktionskontrol

6. Kundens løbende tilsyn. Journalføring (Drøftes)
Kunden skal udføre nødvendigt løbende tilsyn og pasning af Udstyret. Han skal desuden føre journal over Udstyrets drift og pasning.
7. Eneret
Bortset fra de i punkterne 12, 26 og 27 anførte tilfælde har kunden ikke uden Botved’s samtykke ret til selv at udføre eller at lade andre udføre vedligeholdelse eller reparation, som i henhold til Kontrakten skal udføres af Botved. Hvis kunden gør dette, ophører Botved’s ansvar for tidligere udført vedligeholdelse og/eller reparation, som berøres af kundens foranstaltninger.

8. Originale dele
Medmindre andet er aftalt, skal Botved og kunden ved udførelse af vedligeholdelse og reparation i henhold til Kontrakten og ved løbende tilsyn og pasning alene anvende dele af originalt fabrikat eller dele af tilsvarende kvalitet.

9. Varsel om vedligeholdelse (Drøftes)
Hvis tidspunkterne for, hvornår vedligeholdelse skal finde sted, ikke er angivet i Kontrakten, skal Botved senest en uge før hvert tilfælde af vedligeholdelse meddele kunden tidspunktet herfor.

10. Botved’s adgang til Udstyret. Arbejdstid
Kunden skal sørge for, at Botved får adgang til Udstyret på det tidspunkt, som er aftalt eller varslet for vedligeholdelse. Vedligeholdelsesarbejdet skal, medmindre andet aftales, udføres inden for Botved’s normale arbejdstid.

11. Kundens forsinkelse
Såfremt kunden ikke kan give Botved adgang til Udstyret på det aftalte eller varslede tidspunkt, skal han straks underrette Botved herom ved Skriftlig Meddelelse.
Uanset årsagen hertil skal kunden erstatte Botved de meromkostninger, som denne pådrages som følge af, at han ikke får adgang til Udstyret på det aftalte eller varslede tidspunkt.
Ud over det, som angives i dette punkt, har Botved ikke ret til erstatning på grund af kundens forsinkelse.

12. Botved’s forsinkelse
Såfremt Botved ikke udfører vedligeholdelse og/eller reparation på det aftalte eller varslede tidspunkt, og sådan forsinkelse ikke skyldes kunden, kan kunden ved Skriftlig Meddelelse fastsætte en endelig frist, inden for hvilken Botved skal udføre vedligeholdelse og/eller reparation. Såfremt Botved undlader dette, har kunden ret til enten selv at udføre vedligeholdelse og/eller reparationen eller lade sådanne udføre ved tredjemand.
Medmindre forsinkelsen skyldes en omstændighed, som i henhold til punkt 31 udgør en ansvarsfrihedsgrund, skal Botved erstatte kunden de meromkostninger, som sådan vedligeholdelse eller reparation har medført. Ud over det, som angives i dette punkt, har kunden ikke ret til erstatning på grund af Botved’s forsinkelse.

13. Arbejdsmiljø (Drøftes)
Ved arbejde i kundens lokaler er kunden ansvarlig for arbejdsmiljøet og skal i henhold til gældende arbejdsmiljølovgivning forebygge, at Botved’s personale udsættes for sundhedsfarer eller ulykker.
Kunden skal sørge for, at Botved’s personale oplyses om de farer, som kan findes på arbejdspladsen samt om de risici, der kan være forbundet med anvendelsen af værktøj og udstyr, som stilles til rådighed af kunden.
Botved skal underrette kunden om de særlige risici, som er forbundet med vedligeholdelse- eller reparationsarbejdet, og har ret til at kræve, at kunden udfører nødvendige forebyggende foranstaltninger.

14. Teknisk dokumentation (Drøftes)
Kunden skal tilvejebringe sådan teknisk dokumentation, som han er i besiddelse af, og som er nødvendig for at udføre vedligeholdelsen eller reparationen. Tilsvarende gælder kundens journal over drift og pasning, som har pligt til at føre i henhold til punkt 6. Sådan dokumentation må ikke anvendes af Botved til andet formål end det, som følger af Kontrakten.

15. Hemmeligholdelse
Uden den anden parts samtykke har ingen af parterne ret til at overlade tredjemand sådan teknisk eller kommerciel information, som en part ved Kontraktens indgåelse eller senere har angivet som værende konfidentiel, eller som åbenbart er af konfidentiel natur. Dette gælder dog ikke i det omfang, en sådan overladelse er nødvendig, for at parten skal kunne opfylde sine forpligtelser i henhold til Kontrakten.

16. Botved’s vedligeholdelsesprotokol (Drøftes)
Ved udførelse af vedligeholdelse eller reparation skal Botved føre protokol eller lignende dokument over gjorte iagttagelser og trufne foranstaltninger.
Kopi af det i protokollen registrerede skal efter hvert udført arbejde tilstilles kunden.

17. Koordination af vedligeholdelse og reparation
Såfremt reparation af Udstyret udføres kort tid før det tidspunkt, hvor vedligeholdelse skal udføres i henhold til kontrakten, kan Botved med kundens samtykke udføre vedligeholdelsen samtidig med reparation.
Ved koordineret vedligeholdelse og reparation har Botved ikke ret til at debitere kunden særskilt for omkostninger, som dækkes af det aftalte vederlag for vedligeholdelsen.
Såfremt der er aftalt bestemte tidspunkter for vedligeholdelsen, skal sådanne tidspunkter ikke ændres som følge af den skete afvigelse.

18. Fast vederlag for vedligeholdelse (Drøftes)
Medmindre andet er aftalt, omfatter det faste vederlag for vedligeholdelse betaling for Botved’s arbejde og Sliddele samt godtgørelse for rejseomkostninger, rejsetid, transport og diæter.
Hvis Botved’s personale skal arbejde på overtid eller får ventetid af årsager, som skyldes kunden, skal omkostningerne herved debiteres særskilt i henhold til de satser, som Botved anvender på tidspunktet for vedligeholdelsens udførelse.
Merværdiafgift skal tillægges de i dette punkt nævnte vederlag m.v. og skal betales af kunden.

19. Vederlag for reparation
Ved fakturering af reparation debiteres følgende særskilt:
– Vederlag for arbejde
– Godtgørelse for rejse, rejsetid, transport og diæt
– Betaling for reservedele
– Betaling for øvrige materialer, som er tilført Udstyret
– Vederlag for vente- eller overtid, som er forårsaget af kunden
De ovenfor nævnte vederlag m.v. skal debiteres i henhold til de satser og prislister, som Botved generelt anvender på tidspunktet for reparationens udførelse.
Merafgift skal tillægges de i dette punkt nævnte vederlag m.v. og skal betales af kunden.

20. Overslag. Maksimalpris
Ved reparation skal Botved på kundens begæring efter fejlfinding, men inden reparationsarbejdet i øvrigt udføres, fremlægge et overslag over omkostningerne ved reparationen. Et sådan overslag er ikke bindende for Botved.
Såfremt parterne har aftalt en udtrykkelig maksimalpris, må denne ikke overskrides.

21. Betaling, morarente
Medmindre andet er aftalt, skal det faste vederlag for vedligeholdelse betales forskudsvis pr. år ved kontraktperiodens begyndelse. Betaling skal ske mod faktura med 14 dages betalingsfrist fra fakturadato.
Betaling af andre vederlag m.v. skal betales mod faktura med 14 dages betalingsfrist fra fakturadato.
Betaler kunden ikke til aftalt tid, har Botved fra forfaldsdagen krav på morarente med den rentesats, som gælder i henhold til lovgivning om renter ved forsinket betaling i Danmark.

22. Ansvar for mangelfuldt vedligeholdelses- eller reparationsarbejde
Såfremt Botved ved udførelse af vedligeholdelses- eller reparationsarbejdet ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til Kontrakten, eller såfremt arbejdet i øvrigt ikke er udført fagmæssigt, skal Botved for egen regning snarest muligt afhjælpe det mangelfuldt udførte arbejde.

23. Ansvar for mangler ved leverede dele
Botved skal for egen regning snarest muligt afhjælpe mangler i dele, som han har leveret i henhold til Kontrakten.

24 Ansvarsperiode (Drøftes)
Medmindre andet er aftalt, er Botved ansvarlig for det af ham udførte vedligeholdelsesarbejde, så længe Kontrakten løber og derefter i en periode af 6 måneder. For reparationsarbejde er Botved ansvarlig en periode på et år, efter reparationsarbejdet blev udført.
For dele leveret af ham i henhold til Kontrakten er Botved ansvarlig for mangler, som viser sig inden for et år regnet fra det tidspunkt, da selskabet installerede delen i Udstyret, eller hvis Botved ikke har udført installationen, fra det tidspunkt, da selskabet leverede delen.

25. Reklamation
Kunden skal uden ugrundet ophold ved Skriftlig Meddelelse underrette Botved, såfremt der viser sig sådant mangelfuldt arbejde som omtalt i punkt 22 eller mangler som omtalt i punkt 23.
Såfremt kunden ikke reklamerer uden ugrundet ophold, mister han retten til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.
26. Foranstaltninger ved risiko for skade
Såfremt mangelfuldt vedligeholdelses- eller reparationsarbejde i henhold til punkt 22 eller mangler ved leverede dele i henhold til punkt 23 på grund af risiko for kræver umiddelbare foranstaltninger, har kunden pligt til at foretage sådanne foranstaltninger, som kræves for at forhindre eller begrænse skaden, medmindre Botved selv umiddelbart kan foretage sådanne. Kunden har ret til godtgørelse for Botved for de nødvendige omkostninger, som foranstaltningerne har medført.

27. Botved’s undladelse af at afhjælpe mangler eller mangelfuldt arbejde
Såfremt Botved undlader at afhjælpe mangler eller mangelfuldt arbejde inden rimelig tid efter kundens reklamation i henhold til punkt 25, har kunden ret til – efter at have underrettet Botved ved Skriftlig Meddelelse – selv eller ved tredjemand at udføre sådan afhjælpning på Botved’s regning og risiko forudsat, at han gør dette på en rimelig måde.

28. Ansvar for skade på kundens ejendom
Leverandøren er ansvarlig for skade på kundens ejendom, som er forårsaget af leverandørens uagtsomhed i forbindelse med dennes opfyldelse af Kontrakten. Ansvaret er begrænset til DKK 350.000 eller tilsvarende beløb i Kontraktens valuta pr. skadestilfælde.

29. Ansvarsbegrænsning
Botved’s ansvar i henhold til punkterne 22, 23, 24 og 26 omfatter ikke mangler eller skade som skyldes årsager, som ikke kan henføres til Botved såsom urigtig anvendelse af Udstyret, mangelfuldt udført tilsyn og pasning fra kundens side i henhold til punkt 6, mangelfuldt udført vedligeholdelse eller reparation fra kundens side i henhold til punkt 12 og urigtige foranstaltninger i henhold til punkt 26.
Botved er heller ikke ansvarlig for følgerne af normalt slid og forringelse.
Botved er ikke ansvarlig for mangelfuldt vedligeholdelse- og/eller reparationsarbejde, mangler ved dele leveret i henhold til Kontrakten eller i øvrigt som følge af uagtsomhed udover, hvad der følger af bestemmelserne i punkterne 22, 23, 24 ,26, 27 og 28. Dette gælder ethvert tab, som herved kan forårsages, f.eks. driftstab, tabt fortjeneste og andres økonomiske konsekvenstab. Denne begrænsning i Botved’s ansvar gælder ikke, dersom han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
I det omfang Botved pålægges ansvar over for tredjemand for en skade forårsaget i forbindelse med opfyldelse af Kontrakten, er kunden forpligtet til at holde Botved skadesløs i samme udstrækning, som Botved’s ansvar er begrænset i henhold til det ovenfor i dette punkt anførte.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod Botved eller kunden om erstatning for skade eller tab som angivet i dette punkt, skal den anden part straks underrettes herom ved Skriftlig Meddelelse.

30. Ændringer i udstyret
Kunden skal uden ugrundet ophold ved Skriftlig Meddelelse underrette Botved om ændringer i Udstyret eller dettes anvendelse, drift eller driftsforhold.
Såfremt Botved’s forpligtelser i henhold til Kontrakten påvirkes af sådanne ændringer, og parterne ikke kan nå til enighed om de kontraktmæssige konsekvenser heraf, har Botved ret til ved Skriftlig Meddelelse til kunden at opsige Kontrakten med umiddelbar virkning. Botved har desuden ret til erstatning i henhold til punkt 34.

31. Ansvarsfrihed (force majeure)
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer Kontraktens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over såsom brand, naturkatastrofer og ekstreme naturfænomener, krig, epidemier, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, handels- og valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, generel vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
Omstændigheder, som nævnt, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på Kontraktens opfyldelse ikke kunne forudses ved indgåelse af Kontrakten.
Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund, som nævnt i dette punkts første stykke, ufortøvet, ved Skriftlig Meddelelse at underrette den anden part om dens opståen og ophør.
Hver af parterne kan hæve Kontrakten ved Skriftlig Meddelelse til den anden part, såfremt Kontraktens opfyldelse hindres i mere end 3 måneder af en begivenhed som nævnt i første stykke. Ved en sådan ophævelse har leverandøren ret til vederlag for allerede udført vedligeholdelse og/eller reparation, men er forpligtet til at tilbagebetale et eventuelt herudover modtaget vederlag.

32. Kontraktperiode. Meddelelse om prisændring (Drøftes)
Medmindre andet er aftalt, skal Kontrakten gælde for et tidsrum af et år og skal forlænges med et år ad gangen, såfremt den ikke ved Skriftlig Meddelelse opsiges senest to måneder før kontraktperiodens udløb.
Medmindre det aftalte faste vederlag skal reguleres løbende i henhold til en prisreguleringsklausul (indeksklausul), skal Botved senest tre måneder før kontraktperiodens udløb ved Skriftlig Meddelelse underrette kunden, såfremt han kræver det faste vederlag ændret, og i givet fald hvilket vederlag han kræver. Såfremt Kontrakten forlænges med yderligere en kontraktperiode, efter at kunden har modtaget en sådan meddelelse, skal kunden anses for at have accepteret det krævede vederlag.

33. Overdragelse. Antagelse af udenforstående leverandør
Ingen af parterne har ret til at overdrage Kontrakten til andre. Botved har dog, efter Skriftlig Meddelelse herom til kunden, ret til at antage en udenforstående leverandør til at udføre vedligeholdelses- og/eller reparationsarbejdet. Kunden skal i så fald underrettes om, hvilken leverandør der antages. Såfremt Botved antager en udenforstående leverandør, indebærer dette ikke nogen indskrænkning i leverandørens forpligtelser i henhold til Kontrakten.

34. Ophævelse
Udover sådan opsigelse eller ophævelse, som angives i punkterne 30, 31 og 32 har enhver af parterne ret til at ophæve Kontrakten med umiddelbar virkning, såfremt den anden part i væsentlig grad tilsidesætter Kontraktens bestemmelser og ikke afhjælper en sådan misligholdelse senest 14 dage efter afsendelsen af Skriftlig Meddelelse.
Såfremt Kontrakten ophæves i henhold til dette punkt eller opsiges i henhold til punkt 30, her den part, som ophæver eller opsiger Kontrakten, ret til erstatning fra den anden part for det lidte tab. Med forbehold for det i punkt 29 bestemte, kan en sådan erstatning ikke overstige det totale vederlag, som Botved har ret til i henhold til Kontrakten.

35. Afgørelse af tvister
Nærværende betingelser er underlagt dansk lov og værneting.
Ved tvister skal disse afgøres ved Botveds værneting.

Version: Marts 2022