Basic-serviceabonnement

1. Aftaleperiode og betalingsdato

Serviceabonnement er gældende i ét år fra den dag i den måned, hvor Basic-serviceabonnement første gang trådte i kraft og denne dato er udgangspunktet for den løbende et-årige forlængelse af abonnement.
Startdatoen er anført på Basic-Servicekontrakten.

2. Hvad omfatter et Basic-serviceabonnement?

Et Basic-serviceabonnement omfatter alene lovpligtige kontroleftersyn i henhold til gældende lovgivning, jf. AT bekendtgørelse nr. 461 af 23 Maj 2016 af den pågældende lift eller elevator indenfor de fastsatte intervaller, som fremgår af Basic-serviceaftalen.
Et lovpligtigt kontroleftersyn indebærer at elevatoren/liften er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand ved synsdatoen.
Såfremt Basic-serviceabonnementet vedrører en lift eller en elevator, som, ifølge kundens oplysninger, er placeret udendørs og/eller er frit tilgængelig, vil Botveds serviceafdeling selv tilrettelægge besøget og tidspunktet for det lovpligtige eftersyn. Er liften eller elevatoren placeret indendørs og/eller er ikke frit tilgængelig, vil Botveds serviceafdeling kontakte kunden pr. telefon og aftale tidspunktet for kontrolbesøget.
Serviceeftersynet gennemføres inden for normal arbejdstid (mandag til torsdag mellem kl. 08:00 og 16:00 samt fredag mellem kl. 08:00 og 13:00).
Efter hvert kontrolbesøg vil en servicerapport blive udarbejdet i henhold til gældende lovgivning (AT nr. 461 af 23 Maj 2016.)
Med et gyldigt Basic-serviceabonnement vil Botved tillige på kundens vegne foranledige indkaldelse og afholdelse af det lovpligtige periodiske kontroleftersyn hvert 3. år efter liften/elevatoren blev opsat sammen med en repræsentant fra et uvildig organ, der forestår inspektionen.
Dette periodiske kontroleftersyn er ikke omfattet af selve Basic-serviceabonnementet og Botved vil fakturere kunden efter hvert periodiske kontroleftersyn.

3. Nøgleboks/Kode

Såfremt elevatoren eller liften er placeret i en aflåst bygning eller område, er kunden senest ved abonnementets startdato forpligtet til at give Botved oplysning om kode til en evt. nøgleboks, som kan anvendes til at få adgang til bygningen eller området.

4. Pris og betaling

Prisen for et et-årig Basic-serviceabonnement fremgår af Basic-Serviceaftalen.
Betalingsoplysningerne vil fremgå af fakturaen. Abonnementet vil blive faktureret i samme måned som startdato, jf. 1., eller efter udført service.
Botved tilbyder også elektronisk fakturering i OIOXML-format. Faktura kan fremsendes i pdf-format via e-mail. Såfremt faktura skal fremsendes i papirform, vil Botved opkræve et faktureringsgebyr på DKK 40,00 ekskl. moms.

5. Misligholdelse

Hvis en part væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til abonnement, har den anden part ret til at ophæve abonnementet med øjeblikkelig virkning.

6. Overdragelse

Botved er til enhver tid berettiget til at overdrage nuværende Basic-serviceaftale til et koncern-forbundet selskab på de bestående aftalevilkår.

7. Fornyelse og opsigelse af Basic-serviceabonnement

Aftalen kan af hver af parterne opsiges med én måneds skriftligt varsel til udløb af den bestående betalingsperiode.
Hvis abonnementet ikke opsiges, fornyes det automatisk for en ny et-årig aftaleperiode.

8. Regulering af priser

Botved forbeholder sig ret til at ændre Basic-Serviceabonnementets pris.
Servicekontrakten prisreguleres 1 gang årligt i henhold til nettoprisindekset.

9. Almindelige betingelser for vedligeholdelse og reparation.

For denne Serviceaftale gælder i øvrigt Botveds almindelige betingelser for vedligeholdelse og reparation, som findes på www.botved.dk.
Disse almindelige betingelser for denne Basic-serviceaftale er gældende fra den 1. juli 2022.
Botved forbeholder sig ret til at ændre på de almindelige betingelser fremadrettet.

10. Adresseændringer
Kunden skal skriftligt meddele Botved eventuelle adresseændringer eller flytning af lifte/elevatorer eller ændring af adkomst forholdene hertil. Botved forbeholder sig ret til at fakturere forgæves kørsel pga. uoplyste ændringer.

Version: Juli 2022.