Alarm-Serviceabonnement

1. Aftaleperiode og betalingsdato

Serviceabonnement er gældende i ét år fra den dag i den måned, hvor Alarm-serviceaftale første gang trådte i kraft og denne dato er udgangspunktet for den løbende et-årige forlængelse af abonnement.
Startdatoen er anført på Alarm-Servicekontrakten.

2. Hvad omfatter et Alarm-Serviceabonnement?

Alarmkontrakt:
Dette abonnement dækker den specificerede overvågning af liftens/elevatorens alarm, hvorved forstås, at liftens/elevatorens alarm er koblet op til en døgnovervåget kontrolcentral.
Ved tryk på alarmknappen, modtager kontrolcentralen opkaldet og via skærm kan kontrolcentralen komme i kontakt med personen, som har aktiveret alarmen.
Såfremt personen har brug for assistance, kontakter alarmcentralen det firma der er tilknyttet alarmordningen jf. nedenfor.
Udkald:
Ved aktivering af alarmknappen, kontakter alarmcentralen en i forvejen aftalte række firmaer:
I tidsrummet 08:00 – 15:30. på hverdage – A.P Botved.
I tidsrummet 15:30 – 08:00 Securitas (medmindre andet er aftalt)
Hele døgnet på søn-helligdage, weekender og andre helligdage – Securitas (medmindre andet er aftalt.)
Udkald er ikke en del af alarmkontrakten og vil blive faktureret særskilt.
Udkald, der er forårsaget af garantiforhold, faktureres ikke.
Simkort:
Simkort-kontrakten dækker levering, montering og drift af simkort i alarm. Abonnementet omfatter, at SIM-kortet hele tiden skal være virksomt og at Botved udskifter dette, når det bliver nødvendigt.

3. Nøgleboks/Kode

Såfremt elevatoren eller liften er placeret i en aflåst bygning eller område, er kunden senest ved abonnementets startdato forpligtet til at give Botved oplysning om kode til en evt. nøgleboks, som kan anvendes til bygningen eller området i tilfælde af alarm.
Kunden samtykker hermed også til, at Botved kan videregive kode til det aftalte vagtselskab, hvis alarmen aktiveres udenfor normal åbningstid jf. punkt 2

4. Pris og betaling

Prisen for et et-årig Alarm-serviceabonnement fremgår af Alarm-Serviceaftalen.
Betalingsoplysningerne vil fremgå af fakturaen. Abonnementet vil blive faktureret i samme måned som startdato, jf. 1.
Botved tilbyder også elektronisk fakturering i OIOXML-format. Faktura kan fremsendes i pdf-format via e-mail. Såfremt faktura skal fremsendes i papirform, vil Botved opkræve et faktureringsgebyr på DKK 40,00 ekskl. moms.

5. Misligholdelse

Hvis en part væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til abonnement, har den anden part ret til at ophæve abonnementet med øjeblikkelig virkning.

6. Overdragelse

Botved er til enhver tid berettiget til at overdrage nuværende Alarm-Serviceaftale til et koncern-forbundet selskab på de bestående aftalevilkår.

7. Fornyelse og opsigelse.

Aftalen kan af hver af parterne opsiges med én måneds skriftligt varsel til udløb af den bestående betalingsperiode.
Hvis abonnementet ikke opsiges, fornyes den automatisk for en ny et-årig aftaleperiode.

8. Regulering af priser

Botved forbeholder sig ret til at ændre Alarm-Serviceabonnementets pris. Alarm- Servicekontrakten pristal reguleres 1 gang årligt i henhold til nettoprisindekset.

9. Almindelige betingelser for vedligeholdelse og reparation.

For denne Serviceaftale gælder i øvrigt Botveds almindelige betingelser for vedligeholdelse og reparation, som findes på www.botved.dk.
Disse almindelige betingelser for denne Alarm-Serviceaftale er gældende fra den 1. juli 2022.
Botved forbeholder sig ret til at ændre på de almindelige betingelser fremadrettet.

10. Adresseændringer
Kunden skal skriftligt meddele Botved eventuelle adresseændringer eller flytning af lifte/elevatorer eller ændring af adkomst forholdene hertil. Botved forbeholder sig ret til at fakturere forgæves kørsel pga. uoplyste ændringer.

Version: Juli 2022.