Botveds miljøpolitik

Forpligtelse til ikke at påvirke miljøet og klimaet unødigt.

1. Indledning – overordnet om miljøpolitikken og målsætningen

Forpligtelse til ikke at påvirke miljøet og klimaet unødigt
Botveds primære bidrag til samfundet er at sikre bedre muligheder og større livskvalitet for bevægelseshæmmede. Vores samfundsmæssige ansvar rækker imidlertid ud over at sikre øget tilgængelighed i det private og offentlige rum. Alle virksomheder afsætter et klimaaftryk, og selv om Botved som salgs- og servicevirksomhed har et relativt lavt ressource- og energiforbrug, er vi fuldt bevidste om vores forpligtelse til ikke at påvirke miljøet og klimaet unødigt. Vi handler miljøbevidst i alle vores aktiviteter og overholder konsekvent lovgivningen på miljøområdet.

Fokus på transport, energiforbrug og affaldshåndtering
Botved har gennem mange år ageret miljøbevidst via ressourcebesparende foranstaltninger, genbrug etc. og vores engagement i at reducere det miljø- og klimamæssige aftryk er en integreret del af vores kultur og mindset. For yderligere at optimere denne indsats har vi i starten af 2020 udarbejde en mere detaljeret miljøpolitik, der identificerer de områder i virksomheden, hvor vi med størst fordel kan indføre forbedringer. Da vi ikke har nogen selvstændig produktion, drejer det sig primært om:

  • Reduktion af miljøpåvirkning fra transport
  • Øget energieffektivitet og minimering af energiforbruget
  • Forbedret affaldshåndtering
  • Intensivering af samarbejdet med leverandørerne om at øge anvendelsen af miljørigtige materialer og processer

Ambitiøs målsætning
Det er vores målsætning at blive CO2 neutral inden 2030, og der sættes ind med målrettede initiativer på samtlige niveauer på tværs af virksomheden. For at sikre, at vi er på rette vej, vil vi løbende monitorere udviklingen og rapportere status i vores årlige regnskaber. Er der ved udgangen af 2029 stadig en resterende udledning af CO2 fra Botved, vil vi kompensere for denne med FN-certificerede CO2-reducerende projekter.
 

2. Organisation og commitment på miljøområdet

Fuldt commitment på alle niveauer

Alle bidrager til at opfylde miljømålet
Ansvaret for udvikling og implementering af Botveds miljøpolitik ligger hos den øverste ledelse, men indsatsen er solidt forankret i hele organisationen. I starten af 2020 gennemførte vi en miljøundersøgelse i alle afdelinger i virksomheden. Samtlige medarbejdere blev inddraget i bestræbelserne på at gøre miljøpolitikken operationel og finde frem til relevante tiltag, som yderligere kunne mindske vores CO2-aftryk og generelle påvirkning af miljøet.

Besvarelserne viste en bred opbakning til en styrket miljøindsats, og medarbejdernes input er integreret i miljøpolitikken og samlet i Botveds ”grønne medarbejderhåndbog”, som løbende opdateres med nye, innovative tiltag.

Miljøpolitikken og medarbejderhåndbogen opdateres løbende og får minimum en gang årligt (i januar) en gennemgribende revision.
 

3. Indsatsområder:

Fokusområder for miljøpolitikken

Transport
Botveds væsentligste energiforbrug ligger inden for kørsel i forbindelse med montage, service og kundebesøg. For at reducere vores klimapåvirkning og minimere forbruget af fossile brændstoffer arbejder vi bl.a. med at optimere logistikken og kørselsrutinerne, øge andelen af transport med el- og hybridbiler samt elcykler og stille krav til eksterne leverandører om miljøvenlig transport.

Energi
Vi vil minimere Botveds energiforbrug og CO2-aftryk ved bl.a. at overgå til vedvarende energi (fx udelukkende elforsyning fra vindmøller), etablere solceller hvor det er relevant og automatisere el-systemer.

Forbrugsartikler, emballage og affaldshåndtering
Vores miljøpåvirkning bestemmes her både af mængden og kvaliteten/beskaffenheden af de varer, vi forbruger. Vi prioriterer derfor de mest miljøvenlige produkter ved indkøb og vælger kun leverandører, som efterlever Botveds miljøpolitik. Samtidig bestræber vi os på at tage så lidt emballage mv. ind som muligt og sikre størst muligt genbrug/genanvendelse ved konsekvent affaldssortering.

Grønne samarbejdsprojekter
Botved arbejder tæt sammen med vores leverandører om at overholde miljøkravene og udvikle grønne løsninger. Desuden er vi konstant på udkig efter nye samarbejdspartnere, som kan bidrage til at styrke vores miljøindsats. Blandt de senest gennemførte projekter kan bl.a. nævnes:

– ”Byt-til-nyt” kampagne 2020 i samarbejde med Global Medical Aid, hvor Botved donerede de indsamlede, brugte hjælpemidler til modtagere i hjælpeorganisationens modtagerlande, bl.a. Afghanistan, Burkina Faso, Nepal og Sri Lanka.