Gå til hovedindhold
Søg Ring mig op

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud

Et af sælger afgivet tilbud er bindende i 3 måneder fra tilbuddets datering. I tilfælde af mellemsalg tages forbehold for leveringstidspunktet. Alle priser er inkl. moms. Der tages forbehold for tastefejl. Såfremt der sker ændringer af moms eller afgifter eller gennemføres regeringsforanstaltninger eller lovgivning her eller i udlandet, som påvirker prisen, har sælger ret til med omgående virkning og uden varsel at regulere tilbudsprisen i overensstemmelse hermed. Når tilbuddet er accepteret af køber, fremsender sælger en ordrebekræftelse. Sælger kan i ordrebekræftelsen forlange, at køber stiller tilfredsstillende sikkerhed for betalingen.

2. Priser 

Alle beløb er i DKK. Alle priser er angivet inklusive moms. Priser, som måtte være nævnt i prislister, annoncer og lignende kan blive ændret umiddelbart og uden varsel. 

3. Leveringstid og forsinkelse

Forventet leveringstid er 2-3 dage. Er leveringstid aftalt, gælder denne med forbehold af force majeure, herunder brand, strejke, lockout, transportuheld eller andre tilsvarende forhold, der opstår uden sælgers skyld, og som sælger ikke er herre over. Skyldes en forsinkelse force majeure eller lignede omstændigheder, forlænges leveringstiden i samme omfang som forsinkelsen. Kan sælger ikke levere i rette tid, skal køber uden ugrundet ophold gøres opmærksom herpå med angivelse af årsagen til forsinkelsen. Hvis køber er skyld i, at leveringstidspunktet udskydes, uden at dette kan henføres til force majeure, overgår risikoen til køber fra den dag, levering ifølge det aftalte skulle ske. Meromkostning som følge af købers forsinkelse betales af køber. Hindrer force majeure eller lignende aftalens opfyldelse i mere end 6 måneder, kan begge parter annullere aftalen.

4. Fragt og forsendelse

Der tillægges et ekspeditionsgebyr og fragt efter sælgers til enhver tid gældende fragtrater.
0-1 kg: 52,- eksklmoms 
1-5 kg: 62,- eksklmoms 
5-10kg 82,- eksklmoms  

5. Betaling

Følgende kort modtages:

  • VISA

  • VISA Elektron

  • Mastercard/Eurocard


Ved kortbetaling, hæver vi først beløbet på din konto, når dine varer afsendes til dig. Ved tilbud afgivet af sælger gælder standardbetalingsbetingelser som er 30 dage netto. Botved tilbyder elektronisk fakturering i OIOXML format. Fakturaer og kreditnotaer kan endvidere blive fremsendt i pdf format via e-mail. Såfremt faktura og kreditnota skal fremsendes i papirform, vil der blive opkrævet et faktureringsgebyr på kr. 40,00 ekskl. moms. Alle leverancer, herunder delleverancer, betales med en andel ved bestilling og resten sendes ved leveringen, medmindre andet aftales. Ved specialproduktioner kan sælger kræve forudbetaling af hele leverancen. Hvis en leverance er ukomplet eller behæftet med mindre mangler, men dog brugbar, berettiger dette ikke køberen til at tilbageholde et større beløb end svarende til værdien af den fejlbehæftede del af leverancen. Ved for sen betaling beregner sælger sig et rentetillæg og et rykkergebyr i overensstemmelse med rentelovens satser.

6. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til de solgte vare forbliver hos sælger, indtil hele købesummen er betalt.

7. Udvalg

Varer i udvalg udlånes som hovedregel i 10 dage. I tilfælde af returnering påhviler det låneren, at varen er i samme stand som ved modtagelse. Udvalgsvarer modtages kun retur franko og i ren og uvasket stand.

8. Fortrydelsesret

Der er 14 dages fortrydelsesret på alle varer købt via nettet. Fortrydes et køb skal Botved hurtigst muligt kontaktes pr. telefon, eller via e-mail. Fragtudgifter for at returnere et fortrudt varekøb påhviler kunden. Når Botved har modtaget varer, krediteres det fulde beløb (dog undtaget fragtomkostninger). Returnerede varer skal være i original emballage og salgbar stand som ved modtagelsen. Varer ikke solgt via nettet modtages kun undtagelsesvis retur og kun efter nærmere aftale og i ubeskadiget stand og original emballage. Specielt fremstillede varer tages aldrig retur. I tilfælde at aftalt returnering forbeholder sælger sig ret til en godtgørelse, hvis størrelsen fastsættes i de enkelte tilfælde.

9. Registrering af oplysninger på www.botved.dk

Ved førstegangsbestilling via nettet registreres man som kunde. Der skal vælges brugernavn og kode til videre brug. Den indtasterede adresse bruges kun ved forsendelse af varer. Telefonnummer benyttes af Botveds medarbejder ved spørgsmål omkring en ordre. Den oplyste e-mail bruges til fremsendelse af ordrebekræftelse. Alle oplysninger behandles fortroligt og videregives ikke til tredjepart.

10. Reklamation og mangler

Køber er forpligtet til at undersøge varer straks efter montering og levering. Mangler, der kan konstateres ved modtagelsen af leverancen, skal gøre gældende over for sælger snarest muligt, dog senest 8 dage fra leveringsdagen. Sælger er i øvrigt ansvarlig for mangler, der konstateres og påberåbes inden 2 år efter leveringen, i det omfang manglerne kan henføres til fejl i varens konstruktion, fremstilling eller sælgers eventuelle montering. Efter sælgers valg ombyttes eller udbedres manglerne ved den fejlbehæftede leverance. Mangleafhjælpning finder sted, hvor sælger skønner det hensigtsmæssigt. Sælger har intet ansvar for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab og følgeomkostninger, eksempelvis forsendelse til og fra det oprindelige leveringssted i forbindelse med ombytning eller afhjælpning af fejlbehæftede leverancer.

11. Ordre

For specielt fremstillede produkter er ordreafgivelsen bindende.

12. Produktansvar

Sælger er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, for så vidt skaden indtræffer, mens leverancen er i købers besiddelse. Sælger er ej heller ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber eller monteres af ham eller på produkter, hvori sådanne indgår. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. De nævnte begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. I den udstrækning, sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset efter det foranstående. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Sælger og køber er gensidigt forpligtiget til at lade sig sagsøge ved en domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af skader, som påstås forårsaget ved leverancen. Det indbyrdes forhold mellem køber og sælger søges afgjort i overensstemmelse med punkt 11.

13. Tvister

Uoverensstemmelser mellem køber og sælger afgøres efter dansk ret. Ved tvister skal disse afgøres i A.P. Botveds værneting.

 

Generelle oplysninger: 

A/S A.P Botved 

Nørrelundsvej 5 2720 Herlev 

CVR: 25923693